sAmen Leren Geloven

Dit materiaal voor de kindernevendienst laat het niet bij een mooi Bijbelverhaal. En het doet meer dan Bijbelse thema’s toepassen op het leven van elke dag. sAmen legt de verbinding tussen de Bijbel als Woord van God, de ervaring van kinderen en volwassenen én de wereld om hen heen.

Gemeenschap

sAmen heeft oog voor het gewone leven van de kinderen en verwoordt wat de Bijbelse boodschap betekent voor elke dag. We willen namelijk dat het leven met God voor kinderen (en volwassenen) persoonlijk betekenis krijgt. sAmen leren geloven, noemen wij dat.

Voor sAmen begint het bij de gemeenschap, het samen gemeente-zijn. De Bijbel laat zien dat de gemeente een lerende gemeenschap is met aandacht voor de kinderen. (Marcus 10:13-16)

Meer nog dan vroeger is de kerk dé plek waar Bijbelverhalen worden gecombineerd met de praktijk van alle dag. (Psalm 78:4)

Gesprek

“Geloof is persoonlijk, maar nooit individueel. Het verbindt een mens met God en met elkaar. De kerk is de geloofsgemeenschap die bestaat dankzij deze verbinding. (...) Het geestelijk thuis waar een mens ‘Gij’, ‘jij’ en ‘ik’ leert zeggen.” (ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk). sAmen geeft deze overtuiging handen en voeten in het ontwikkelde kindernevendienstmateriaal.

Net zoals in de Bijbelse tijd de oudere generatie kennis en levenswijsheid overdraagt aan de jongere generatie, zo gaat sAmen uit van het gesprek tussen volwassenen en kinderen. Juist deze interactie biedt de ruimte om samen te ervaren, te leren, te praten en te ontdekken. Dat bouwt op. (Psalm 78:5, 6)

Opvallend is, dat dit niet gebeurt zomaar in een boekje, maar in het gesprek: het mondelinge onderwijs. (Psalm 78:4 en Psalm 34:12)

Groei

sAmen is gericht op groei van kinderen én volwassenen. De volwassene neemt het kind mee in de ontdekkingstocht die ze samen afleggen: samen ontdekken wat kinderen al weten, maar ook nieuwe kennis toevoegen, nieuwe activiteiten doen die voor kinderen interessant en betekenisvol zijn.

Juist door samen op te trekken, kan het geloof bij kinderen zich ontwikkelen. Het materiaal daagt kinderen uit om vragen te stellen. Door deze vragen wordt de volwassene en kinderen zich opnieuw bewust van de kern van het evangelie. Dat is dus dubbele groei van geloof, in de dagelijkse werkelijkheid. (Psalm 78:7, 8)

sAmen in de praktijk

De koppeling tussen de praktijk van alle dag en het praktische dat een Bijbelverhaal ons leert, is de basis voor sAmen. Wat in de verhalen aan de orde is, komt ook terug in het gewone dagelijkse leven (Deuteronomium 6:4-9). We ontdekken samen hoe en waar dat gebeurt. Dat maakt dat we persoonlijk betrokken raken. We sluiten aan bij wat kinderen al weten, welke ervaringen of ideeën ze hebben. En sAmen werkt met zichtbare tekenen die kinderen uitnodigen om vragen te stellen, zoals in Jozua 4. Leren van nieuwe inzichten. Niet alleen wanneer de kinderen luisteren, maar ook als ze in gesprek gaan, als ze bidden en zingen en als ze praktisch aan de slag gaan met een knutselwerkje, onderzoekje of spel. Dat noemt sAmen: samen denken, samen beleven, samen doen.

sAmen in de kerk

Is er een betere plek om samen te leren geloven dan in de kerk? We begeleiden de kinderen in het toegroeien naar de gewone kerkgang. De gemeente is de plaats waar de Heilige Geest mensen wil toerusten, wil bemoedigen en wil aansporen. Het is de plek waar kinderen en volwassenen elk op hun eigen niveau ervaringen opdoen in de traditie, de rituelen, de sacramenten, de feesten, de verkondiging, het zingen en uitdelen. Samen mens naar Gods bedoeling worden, samen wortelen en groeien in het geloof dat staat in de dagelijkse werkelijkheid. Daar gaat het om.

 

Kom eens langs, en neem de kinderen mee!! Jezus. Van Visje.

Stichting sAmen Leren Geloven

Onze grondslag: De stichting erkent de Bijbel als het onfeilbare en gezaghebbende Woord van God, geïnspireerd door Zijn Geest.
 

Ons doel:

  • kinderen actief en inhoudelijk betrekken bij de gemeenschap van gelovigen, met name rondom de wekelijkse samenkomst en met elkaar de rijkdom van het evangelie ontdekken
  • verbinding leggen tussen de Bijbel als Woord van God, de ervaring van kinderen en volwassenen én de wereld om hen heen
  • de interactie tussen kinderen en volwassenen stimuleren door aan te sluiten bij wat kinderen al weten om ze vervolgens uit te nodigen vragen te stellen en te leren

 

Ons didactische uitgangspunt: Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO):

  • Leren door participeren in betekenisvolle activiteiten: kinderen zijn gebaat bij levensecht oefenen in sociale praktijken in en buiten de kerk
  • Het vergroten van de betrokkenheid van kinderen op deze activiteiten
  • Het bevorderen van de brede ontwikkeling van kinderen

 

Verder lezen

 

Marcus 10: 13 De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. 14 Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. 15 Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ 16 Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

 

Psalm 78: 4  Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de HEER, van de wonderen die hij heeft gedaan. 5 Hij stelde een richtlijn vast voor Jakob en kondigde in Israël een wet af. Onze voorouders gaf hij de opdracht die aan hun kinderen te leren. 6 Zo zou het volgende geslacht ervan weten, en zij die nog geboren moesten worden, zouden het weer aan hun kinderen vertellen. 7 Dan zouden zij op God vertrouwen, Gods grote daden niet vergeten en zich richten naar zijn geboden. 8 Dan zouden zij niet worden als hun voorouders, een onwillig en opstandig geslacht, onstandvastig van hart en geest, een geslacht dat God ontrouw was.

 

Deuteronomium 6: 4 Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5 Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. 8 Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. 9 Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.

 

Psalm 34: 12 Kom, kinderen, luister naar mij, ik leer je ontzag voor de HEER.

 

Jozua 4: 4 Jozua liet twaalf mannen aanwijzen, één uit elke stam van Israël, en nadat hij hen bij elkaar geroepen had, 5 zei hij tegen hen: ‘Ga voor de ark van de HEER, uw God, de Jordaan in. U moet allemaal één steen op uw schouders nemen, één voor elke stam van Israël. 6 Ze zullen een gedenkteken voor u zijn. Wanneer uw kinderen later zullen vragen wat die stenen betekenen, 7 dan moet u ze vertellen dat het water van de Jordaan werd tegengehouden door de aanwezigheid van de ark van het verbond met de HEER. Vertel ze dat toen de ark de Jordaan in ging het water werd afgesneden en dat deze stenen daarvan voor Israël een eeuwig gedenkteken zijn.’